Việt Nam: báo cáo tài chính Nhà nước sẽ được công khai lên mạng

13/09/2016

Báo cáo tài chính (BCTC) Nhà nước sẽ được Bộ Tài chính công khai trên mạng. Dự kiến bản BCTC Nhà nước đầu tiên sẽ được lập theo số liệu tài chính năm 2018. Bản báo cáo này sẽ có báo ...

Báo cáo tài chính (BCTC) Nhà nước sẽ được Bộ Tài chính công khai trên mạng. Dự kiến bản BCTC Nhà nước đầu tiên sẽ được lập theo số liệu tài chính năm 2018.

Bản báo cáo này sẽ có báo cáo về tình hình tài chính, kết quả hoạt động tài chính, báo cáo lưu chuyển tiền tệ và thuyết minh báo cáo tài chính. Dự kiến khoảng tháng 7/2020, bản BCTC Nhà nước sẽ được công khai trên website của Bộ Tài chính. Bản báo cáo đầu tiên sẽ được lập theo số liệu tài chính năm 2018. 

Hiện Bộ Tài chính đang soạn thảo, lấy ý kiến dự thảo Nghị định về báo cáo tài chính (BCTC) Nhà nước bao gồm quy định về nội dung BCTC Nhà nước; việc tổ chức thực hiện lập, công khai; trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc cung cấp thông tin phục vụ việc lập BCTC nhà nước.

Ảnh Việt Nam: báo cáo tài chính Nhà nước sẽ được công khai lên mạng
Dự kiến bản BCTC Nhà nước đầu tiên sẽ được lập theo số liệu tài chính năm 2018

Bản báo cáo sẽ cung cấp thông tin kinh tế, tài chính. Đây là căn cứ để phân tích khả năng tài chính Nhà nước trên phạm vi toàn quốc và từng địa phương, đánh giá hiệu quả chi tiêu công và hiệu quả thực hiện các cơ chế, chính sách về kinh tế, tài chính, ngân sách.

Tình hình tài sản Nhà nước; nợ công và các khoản phải trả khác của Nhà nước; nguồn vốn của Nhà nước tại thời điểm kết thúc kỳ báo cáo; tình hình thu nhập, chi phí và kết quả hoạt động tài chính Nhà nước; tình hình lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động tài chính Nhà nước sẽ được cung cấp đầy đủ, toàn diện trong bản báo cáo.

Tương tự với BCTC doanh nghiệp, BCTC Nhà nước cũng có cấu trúc gồm 4 thành phần là báo cáo tình hình tài chính, kết quả hoạt động tài chính, báo cáo lưu chuyển tiền tệ và thuyết minh BCTC.

Các thông số về toàn bộ tài sản ngắn hạn, dài hạn; nợ và các khoản phải trả; nguồn vốn của Nhà nước trên phạm vi toàn quốc hoặc một tỉnh tại thời điểm kết thúc kỳ báo cáo sẽ được BCTC Nhà nước phản ánh.  

Tình hình thu nhập, chi phí và kết quả hoạt động tài chính Nhà nước; tổng hợp, tình hình lưu chuyển tiền tệ, bao gồm các luồng tiền thu vào, các luồng tiền chi ra từ các hoạt động thường xuyên, hoạt động đầu tư và hoạt động tài chính của Nhà nước trên phạm vi toàn quốc hoặc một tỉnh trong kỳ báo cáo; số dư tiền và tương đương tiền của Nhà nước trên phạm vi toàn quốc hoặc một tỉnh trong kỳ báo cáo cũng sẽ được phản ánh trong báo cáo.

Theo yêu cầu nêu tại dự thảo Nghị định, Kho bạc Nhà nước lập báo BCTC Nhà nước toàn quốc, trình Bộ Tài chính để trình Chính phủ chậm nhất là 14 tháng sau khi kết thúc năm tài chính. Sau đó, Chính phủ báo cáo Quốc hội chậm nhất là 18 tháng sau khi kết thúc năm tài chính.

Các thông tin chủ yếu trong BCTC Nhà nước và thuyết minh cụ thể một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội quan trọng sẽ được Ủy ban Nhân dân các tỉnh và Bộ Tài chính đăng tải trên cổng thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị này.

Thời hạn công khai đối với BCTC Nhà nước tỉnh là 15 ngày kể từ khi bản báo cáo được trình bày trước Hội đồng nhân dân tỉnh và đối với BCTC Nhà nước toàn quốc là 30 ngày kể từ báo cáo được trình bày trước Quốc hội.